Lezingen en overweging

6de zondag v
an Pasen

Lezingen (C jaar)

Handelingen 15, 1-2 + 22-29: tussenpsalm 67, 2-3 + 5-6 + 8: Openbaring 21, 10-14 + 22-23
Evangelie volgens Johannes 14, 23-29

Overweging

Vrede: geschenk en opdracht

In het evangelie van vandaag beloofd Jezus zijn leerlingen vlak voor zijn dood: 'Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan'. Maar ze kregen die vrede niet cadeau. In het boek van de Handelingen wordt beschreven hoe ook de eerste geloofsgemeenschappen conflicten moesten oplossen. We kunnen er vandaag nog altijd een voorbeeld aan nemen. Maar eenvoudig is het niet.

De jonge kerk heeft de moeilijke weg gekozen. Die van het gesprek. Ze zijn in Jeruzalem rond de tafel gaan zitten. Ze hebben geluisterd naar elkaar, overtuigd van elkaars eerlijke bedoelingen, en ze zijn eruit geraakt. Eensgezindheid over een eerzaam compromis, zouden we kunnen zeggen.

Ook vandaag heersen er in de kerken meningsverschillen en conflicten, op punten waaraan door sommigen zwaar wordt getild en waar anderen licht overheen stappen. Trouw aan de traditie versus gevoeligheid voor uitdagingen van de toekomst. Moeten we ons niet laten beleren door de kerk van de eerste generatie van christenen? Terug naar de bron, de H. Schrift en dus niet mede de traditie, zoals aangenomen tijdens het concilie van Trente. De uitkomst van het conflict dat haar verdeelde was het besluit: 'geen enkele last op te leggen dan dat wat strikt noodzakelijk is'. Welke lasten worden vandaag aan mensen opgelegd die tot de r.k. kerk willen blijven behoren? Aan mensen die bereid en bekwaam zijn om een verantwoordelijke taak in de christengemeenschap op zich te nemen? Het zijn vragen die de vrede in de kerk op de proef stellen. We mogen er vanuit gaan, dat het katholieke geloof rijker en meer inhoud heeft dan dat wat de r.k. kerkleiding voorschrijft hoe het geloof beleefd moet worden. Gods werking laat zich niet door menselijke regels inkaderen.

We maken onze keuzes niet op grond van uitgebreide analyses en we doen zeker dingen niet omdat ze ons worden opgedragen. We doen iets omdat we geraakt worden door mensen of situaties. In onze geloofsgemeenschappen is de persoonlijke verhouding met God het uitgangspunt voor het invulling geven aan de evangelische boodschap. Wij staan stil bij wat ons inspireert bij het maken van keuzes. Is het de tijdgeest of de heilige Geest. Of misschien beide?

Inspiratie: 'Goed bekeken' van P. Chapel. uitgave: 'Gooi en Sticht'.

U kunt de link volgen voor de: Liturgie in de Heilige Eucharistie.

Gebed

God, bron van vrede,
U brengt bijeen wat is verdeeld
en wat geschonden en gehavend is,
maakt U weer heel.
Wij bidden U: wees ons genadig,
laat het licht van uw gelaat
over ons schijnen en zegen ons,
opdat wij U loven en dienen
en zo uw koninkrijk dichterbij brengen.
Dit vragen we U door Jezus, onze Vredesbode,
die is gestorven en verrezen
en die met U en de heilige Geest
leeft tot in eeuwigheid. Amen.


Altaar missaal: 'Stichting in uw midden'.

©OKG 22 mei 2022